Mamy przyjemność poinformować, że spółka Solutions for Technology Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą pro4 Sp. z o.o. oraz Dolnośląskim Klastrem Energii Odnawialnej w okresie od 01.02.2014 r. do 30.06.2015 r. realizuje projekt pt. „Zielony” rozwój MŚP branży ICT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Podziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

563dofinansowanie

Projekt jest skierowany do 44 mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MMŚP) działających w branży telekomunikacyjnej ICT oraz ich pracowników na terenie całej Polski. Uczestnikami mogą zostać osoby z różnym poziomem wykształcenia, w szerokim przedziale wiekowym oraz o różnym doświadczeniu zawodowym.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności MMŚP branży telekomunikacyjnej ICT, poprzez wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz nabycie bądź podniesienie kompetencji kadry przedsiębiorstw m.in. w zakresie narzędzi i technologii wspierających racjonalizację gospodarowania energią, przygotowania firmy do energooszczędnych przedsięwzięć i wdrażania energooszczędnych rozwiązań.

Powyższe cele są realizowane dzięki następującym bezpłatnym działaniom szkoleniowym i doradczym:
doradztwo stanowiące szczegółową analizę każdego z przedsiębiorstw w zakresie identyfikacji potrzeb,
szkolenia dotyczące wprowadzenia w przedsiębiorstwach rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania) oraz możliwych do wykorzystania przez przedsiębiorstwa odnawialnych źródeł energii,
doradztwo z zakresu możliwych do wykorzystania odnawialnych źródeł energii (jako uzupełnienie do szkoleń o tej tematyce),
doradztwo służące opracowaniu/ aktualizacji programu lub planu wdrażania działań proekologicznych w każdym przedsiębiorstwie.
Przedsiębiorstwa biorące udział w Projekcie mogą otrzymać wsparcie w postaci pomocy de minimis lub w ramach pomocy publicznej na szkolenia.

Tematyka szkoleń stanowić będzie odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorstw. Kadra każdego z przedsiębiorstw będzie mogła pozyskać wiedzę, w jaki sposób, z zyskiem dla firmy, wykorzystać potencjał organizacji odpowiedzialnej wobec środowiska i społeczeństwa; w jaki sposób podnieść jakość świadczonych usług na bazie innowacyjnych rozwiązań w branży telekomunikacyjnej ICT, w połączeniu z troską i dbałością o środowisko naturalne.

W ramach projektu zapewniamy:
Profesjonalnie przygotowaną, posiadającą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie tematyki projektu kadrę trenerów – specjalistów w swojej dziedzinie, materiały szkoleniowe, wyżywienie dla uczestników wszystkich szkoleń oraz noclegi w trakcie trwania szkolenia 16, 24 oraz 32 godzinnych (nie dotyczy szkoleń 8 godzinnych).

REKRUTACJA:
tel. 693 175 129
e-mail: rekrutacja@ecoict.pl

Przydatne linki:

Strona projektu: www.ecoict.pl
Konkurs ‚Zielone Światło’: http://pokl.parp.gov.pl/index/index/2185
Instytucja Zarządzająca: www.mrr.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca: www.mac.gov.pl
Instytucja Wdrażająca: www.parp.gov.pl
Ogłoszenia

565Baner_UE_700
s4tech